മഹാവ്യാധി കാലത്ത്‌ കുട്ടികളുടെ സമയത്തെ ഫലപ്രദമാക്കാം.

None

None

INSTRUCTIONS FOR FEE PAYMENT & REGISTRATION

STEP 1

Choose your mode of payment

Mode of Payment

1.
Online Transfer
Account Name : MIND WEAVERS
Account No : 0842073000000069
Bank : South Indian Bank, Devagiri Branch
IFSC : SIBL0000842
UPI : qr.mind123@sib
QR
2. Scan QR Code